શરારત તેરી નાજાને ક્યું મુજે પસંદ આતીહે

બરસદ્દો મેં જેસે મીટ્ટી કી ખુશ્બુ પસંદ આતીહે

નજ્રોસે ક્યું મેરી યુ ઓંજલ હો જાતીહે

મન મેં મેરે ઇસસે હલચલ મચ જાતીહે

બાહર નીક્લ્લું તો દુનિયા ખાલી દીખતીહે

રહતી હો દિલમે તુમ ફિરભી યાદ આતીહે

બાદલો  મેં જેસે છુપકે ચાંદની નજર આતીહે

રહકે કરીબ ઇતના દુર ક્યું ચલી જાતીહે

તેરી યાદ મેં કભી -કભી તો મેરી જાન નિકલ જાતીહે

રીત રસ્મ ક્યાં એસેહી નિભાઈ જાતીહે ?

યાદોમે મેરી તું રોજ યાદ આ જાતીહે

દર્દ સે મેરી યુ જાન નિકલ જાતીહે

આકર મેરે સપનો મેં યુ સતાતીહે

જાગતાહુ તો દુર ક્યું ચલીજાતીહે

તીરછી નજ્રોકી સદા યાદ આતીહે

હેરાનીમે તેરી પડછાયી નજર આજતીહે.

Advertisements