દુનિયામાં આનંદમાં અને સુખમાં રહેવાનો એક સહેલો રસ્તો એ છે
કે પોતાની જરૂરિયાતો ઓછી કરવી.

-ગાંધીજી

Advertisements