હાથ પકડ્યો છે તો સાથ આપજો છેવટ સુધી,
પ્રીત ના બની રહે, મારા તમારા ખત સુધી,
મંઝિલ બહુ મુશ્કેલ છે, વાત એ વિચારજો,
અંતરથી આવકાર્યા છે, તમે પણ આવકારજો.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements